Dolphinfish tempura / Cá nục cờ tẩm bột / 豚鱼天妇罗

Dolphinfish tempura / Cá nục cờ tẩm bột / 豚鱼天妇罗